Szanowni Państwo,
mając na celu zapewnienie realizacji Państwa praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanych dalej jako “RODO”), przedstawiamy poniżej informacje spełniające obowiązek informacyjny.

§ 1

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów z siedzibą w Warszawie, posiadające adres: Plac Trzech Krzyży 10/14,
00-499 Warszawa, Polska, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000140880, NIP: 5213226558, dalej jako „Administrator”. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych Administrator stworzył mailowy kanał do kontaktu ws. ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: cloudnine@psml.pl.

§ 2

Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w celu przeprowadzenia konkursów
w ramach programu CloudNine, a w przypadku zwycięzców wręczenia im nagród (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przetwarzanie danych oparte jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora i wynika
z uzasadnionego celu jakim jest realizacja i przeprowadzenie konkursów),
w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i podejmowania przez nas działań marketingowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tzw. prawnie uzasadnionego interesu, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw, jak również marketing własnych produktów i usług) oraz przechowywania dokumentacji związanej
z dokonanymi rozliczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1  lit. c) RODO w zw.
z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości).

§ 3

Państwa dane mogą być udostępniane naszym podwykonawcom (podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów), partnerom biznesowym (podmiotom wspierającym nasze usługi) i podmiotom zapewniającym bieżącą obsługę doradczą, w szczególności przedsiębiorcom współpracującym przy organizacji programu CloudNine.

§ 4

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursów w ramach programu CloudNine oraz zakończenia wydarzenia finałowej konferencji, w celach marketingowych do momentu cofnięcia zgody, w celu realizacji umowy oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z ich realizacją. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będą przetwarzane przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie ww. okresów dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

§ 5

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 6

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursach w ramach programu CloudNine, otrzymania nagród, udziału w wydarzeniu finałowej konferencji.